51.78773494398897,-4.193817496017459,17

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Bancffosfelen
Bancffosfelen Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA15 5DR

Ffôn:01269 870272
Ebost:langabeerm6@hwbcymru.net

Diogelu Disgyblion

I ddysgu am bolisi Amddiffyn Plant Ysgol Bancffosfelen, gallwch ddarllen y dogfennau isod trwy glicio ar yr icon.

Polisi Amddiffyn Plant  Adobepdf
Polisi Amddifyn Plant - Atodiad A (Cyfrifoldebau'r Uwch Swyddog Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant)  Adobepdf
Diogelwch ar-lein 5 cwestiwn allweddol  Adobepdf
Polisi Amddiffyn Plant mewn ymateb i Covid 19  Adobepdf
Operation Encompass  Adobepdf

 

Nodwch: Yn dibynnu ar ba borwr gwe rydych yn defnyddio a'u osodiadau, dylen y ddogfen agor mewn ffenest neu dab newydd.

 

Llinell gymorth gyfrinachol a phenodol yr NSPCC – Rhoi Gwybod am Gam-drin mewn Addysg ar gael ar 0800 136 663

Mae'r NSPCC wedi sefydlu llinell gymorth annibynnol benodol ar gyfer pobl sydd wedi cael eu cam-drin mewn addysg. Bydd y llinell gymorth yn rhoi cefnogaeth a chyngor i blant ac oedolion sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol mewn ysgolion, gan gynnwys camau gweithredu megis cysylltu â’r heddlu os ydyn nhw’n dymuno gwneud hynny. Bydd y llinell gymorth hefyd yn rhoi cefnogaeth i rieni a gweithwyr proffesiynol.

Ffoniwch: 0800 136 663

 

LLINELL GYMORTH BYW HEB OFN: 0808 80 10 800

Gall Byw Heb Ofn ddarparu cymorth a chyngor ar gyfer:

  • unrhyw un sy'n dioddef cam-drin domestig
  • pobl sy'n adnabod rhywun sydd angen cymorth.Er enghraifft, ffrind, aelod o'r teulu neu gydweithiwr
  • ymarferwyr sydd am gael cyngor proffesiynol

Mae pob sgwrs â staff Byw Heb Ofn yn gyfrinachol ac yn cael eu cynnal â staff sy'n brofiadol iawn ac wedi'u hyfforddi'n llawn.

Ffoniwch: 0808 80 10 800

Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.